JSI TO TY? STUDUJ NA FRRMS!

Jsi ŠÉF?

Jsi ŠÉF?

Jsi ROZVOJÁŘ?

Jsi ROZVOJÁŘ?

Druhé kolo přijímacího řízení na FRRMS MENDELU.

Podej si přihlášku do

23. 8. 2019.

Nemáš Scia? Nevadí!

Ještě stíháš termín 17. 8. 2019.

Jsi MANAŽER?

Jsi MANAŽER?

Jsi PRŮZKUMNÍK?

Jsi PRŮZKUMNÍK?

Proč jít na FRRMS?

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je fakultou velmi mladou (založena v r. 2008), ale během své krátké existence se stala svým zaměřením a mezinárodním rozměrem atraktivní institucí, poskytující vzdělání v bakalářském i magisterském typu studia. Hlavním posláním fakulty je rozvoj vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje jak v národním, tak i mezinárodním kontextu.

U vzniku fakulty stála myšlenka nabídnout studentům komplexní vzdělání – nejen hodiny teorie, ale také praktické dovednosti, které jsou dnes tolik žádané. Chtěli jsme přinést zcela nový typ studia, po jehož dokončení získáme odborníky schopné řešit problémy hospodářského a sociálního rozvoje regionů.

Studenti si mohou vybrat, zda chtějí studovat v českém jazyce nebo v angličtině. Na fakultě se tak setkávají čeští i zahraniční studenti i vyučující. Velkou předností fakulty je možnost absolvovat zahraniční stáž, na které studenti získají praktické zkušenosti.

Díky široké nabídce studijních programů se absolventi fakulty po ukončení studia uplatňují nejen v oblasti veřejné, ale i soukromé sféry.

V současné době FRRMS MENDELU studentům nabízí bakalářské i magisterské studium, a to celkem v osmi studijních programech. Čtyři z nich jsou vyučovány v českém jazyce a čtyři v angličtině. Právě možnost studia celého studijního programu v angličtině zvyšuje zájem o fakultu. FRRMS je jedinou fakultou Mendelovy univerzity, která kompletní studium v angličtině nabízí.

 • atraktivní studijní programy v českém i anglickém jazyce
 • zkušený tým pedagogů
 • zapojení zahraničních lektorů do výuky
 • možnost výjezdů do zahraničí
 • moderní výukové prostory
 • možnost ubytování v budově fakulty
 • možnost stravování v budově fakulty
 • možnost sportovního vyžití

Studium na FRRMS

Bakalářské studium

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky. Obsahem bakalářského studia jsou předměty všeobecného základu (např. Makroekonomie, Mikroekonomie, Statistika, Základy práva apod.) a předměty odborné, související se studovaným oborem. Součástí studia je i výuka cizích jazyků – angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština, v různých stupních pokročilosti. Povinností studenta je vykonat v průběhu bakalářského stupně studia odbornou praxi v rozsahu 4 týdnů. Ukončením předmětu získává student určitý počet kreditů, které vyjadřují studijní zátěž spojenou s absolvováním a ukončením příslušného předmětu. Pro ukončení bakalářského studia je zapotřebí získat 180 kreditů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce, kterou student zpracovává pod vedením zvoleného vedoucího bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů je udělován titul Bakalář, ve zkratce Bc.

Magisterské studium

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské, trvá standardně 2 roky. Obsahem magisterského studia jsou odborné předměty, prohlubující znalosti získané na bakalářském stupni studia. Ve zvoleném studijním oboru si student volí specializaci, v níž získává hlubší znalosti. Povinností studenta je vykonat v průběhu magisterského stupně studia odbornou praxi v rozsahu 5 týdnů. Pro ukončení magisterského studia je zapotřebí získat 120 kreditů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce, kterou student zpracovává pod vedením zvoleného vedoucího diplomové práce. Absolventům magisterských studijních programů je udělován titul Inženýr, ve zkratce Ing.

Studijní obory na FRRMS

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

V rámci studia získají studenti znalosti integračních teorií, rozvojových teorií, problematiky ekonomického i sociálního rozvoje oblastí, ale také problematiky globalizace, geografie či základy geopolitiky.

Dalšími tématy jsou problematika hospodaření s přírodními zdroji, problematika chudoby, nerovnosti a problematika lidských práv. Opomíjeny nejsou ani světové instituce a organizace v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce, kulturních specifik a odlišností oblastí, ale také problematika genderu i technických možností a limitů oblasti.

Studenti se tak naučí orientovat v aktuální mezinárodní ekonomické, politické a sociální situaci. Budou schopni posoudit její vliv v jednotlivých regionech světa, orientovat se v interkulturních problémech a jejich souvislostech ve světovém prostoru. Budou schopni zhodnotit dopady hospodářského rozvoje na podmínky a kvalitu života a životního prostředí, pochopí podstatu problémů rozvojového světa a získají schopnost rozumět mezinárodní spolupráci. Dále budou schopni odhalit krizové situace vyvolané přírodními i hospodářskými vlivy, posoudit příčiny těchto problémů a nalézt řešení. V neposlední řadě budou schopni připravit projekty rozvojové spolupráce a formy jejich financování.

CO Z TEBE BUDE?

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 • v národních a nadnárodních institucích a organizacích angažovaných v rozvojových aktivitách,
 • v rozvojových agenturách,
 • u subjektů v oblasti imigračních služeb,
 • v nevládních organizacích.

Dále absolventi naleznou uplatnění v oblasti vzdělávání, rozvojového plánování, veřejné správy a mediální sféry. V neposlední řadě se uplatní v podnikatelské činnosti směřující do rozvíjejících se zemí a oblastí, včetně oblastí tropů a subtropů, a to jak v oblasti obchodní, tak investiční.

Jsi ŠÉF?

JSEM
#VELKÝZVÍŘE!

Dotáhni to do nadnárodních organizací jako je OSN nebo pracuj v Evropské komisi. Ošéfuj to na Ministerstvu zahraničních věcí. Prostě buď #VELKÝZVÍŘE! Připraví tě na to předměty jako je Evropská unie, Zemědělská politika a obchod, Makroekonomie nebo Interkulturní psychologie!

RÁD
#OBJEVUJU!

Toužíš poznávat nové kultury a načerpat zkušenosti v oboru i v zahraničí? My ti umožníme studovat a stážovat po celém světě. Naši studenti mají možnost strávit podstatnou část svého studia v zahraničí. Od Austrálie až po USA, od Itálie až po Holandsko. Nejoblíbenější je u našich studentů Finsko. Máme přes 70 smluv se zahraničními univerzitami v rámci EU, posíláme studenty i za velkou louži a dokážeme zprostředkovat možnost výjezdu kamkoliv si namaneš.
Jsi PRŮZKUMNÍK?

Studijní obory na FRRMS

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Studium staví na základech makroekonomie, mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky.

Vědomosti studentů jsou dále prohlubované v teorii regionálního rozvoje a v předmětech podniková ekonomika, veřejná správa, regionální ekonomika a politika, management v regionálním rozvoji, obecná demografie, tvorba a ochrana krajiny. Studenti dále získají také praktické dovednosti v oblasti přípravy a řízení projektů, a to v posledním roce studia. Současně jsou studenti seznamování se základy veřejného a soukromého práva a práva v životním prostředí.

V rámci společného povinného základu studia si studenti prohlubují znalosti v matematice a statistice, důraz je kladen také na aktivní znalost a využití datových bází a informačních systémů. Součástí studia je výuka cizích jazyků a ověření jejich znalostí mj. i studiem vybraného předmětu v anglickém jazyce.

CO Z TEBE BUDE?

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 • v orgánech regionální a místní samosprávy,
 • v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí,
 • v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech,
 • ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit,
 • výkon manažerských funkcí (zpravidla střední management) v podnicích různého typu,
 • v odborném poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů souvisejících s regionálním rozvojem,
 • v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích,
 • v samostatné podnikatelské činnosti.
 • pozice v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí,
 • výkon funkcí v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech,
 • výkon funkcí v orgánech regionální a místní samosprávy,
 • výkon funkcí v institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit,
 • výkon manažerských funkcí v podnicích různého typu,
 • zapojení v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích,
 • odborné poradenství v oblasti projektové činnosti,
 • odborné poradenství v různých oblastech s regionálním rozvojem spjatých.
Jsi MANAŽER?

VŠECHNO
#ORGANIZUJU!

Chceš byt superhero tvého města, obce nebo kraje, kde žiješ? Měnit ho k lepšímu? Pracovat na projektech třeba z evropských fondů? Zaválej v předmětěch jako Veřejná správa, Regionální politika nebo Příprava a řízení projektů a dream job bude na dosah!

#ROZUMÍM
PROBLÉMŮM!

Není ti jedno, jak to dneska na světě vypadá? Zajímáš se aktuální informace ze světa a chceš to změnit? Díky perfektně koncipovanému studijnímu plánu a předmětům jako jsou Neziskové organizace a rozvojová pomoc, Rozvojové problémy Latinské Ameriky, Bezpečnostní problematika rozvojových zemí nebo Globalizace a regionalizace získáš přehled a stáží v některé ze spolupracujících neziskovek potřebnou praxi.
Jsi ROZVOJÁŘ?

Přihláška

 Podmínky třetího kola

přijímacího řízení

Přihláška musí být podána a zaplacena do 23. 08. 2019!

Uchazeči o studium na bakalářské programy v českém jazyce jsou přijímáni na základě výsledků testů Obecné studijní předpoklady nebo Všeobecné študijné predpoklady společnosti Scio.

Akceptovány budou následující termíny:

8. 12. 2018
1. 2. 2019
9. 3. 2019
30. 3. 2019
1. 5. 2019
25. 5. 2019
17. 8. 2019

Uchazeči o studium v ostatních oborech skládají oborové přijímací zkoušky elektronickou, příp. písemnou formou v termínu 5. 9. 2019.

Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

POPLATEK

Poplatek za přihlášku je 300 Kč pro bakalářské studium a 440 Kč pro magisterské studium.

Zaplať ji na účet číslo 35-4335800227/0100.

Variabilní symbol je číslo tvé přihlášky (začíná 301…) a najdeš ho ve své ePřihlášce.

Dny otevřených dveří

Ať už jsi #VelkýZvíře, rád/a #objevuješ, všechno #organizuješ nebo #rozumíš problémům nesmíš chybět na Dnech otevřených dveří Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií!

Datum konání:

9. 11 .2018

1. 2. 2019

Program akce

Nejprve ti představíme naše #obory, které tě zvednou ze židle. Když už budeš stát, ukážeme ti, do kterých krajů světa se dá z FRRMS #vycestovat. Pokud hodláš spíše zůstat v Brně, předvedeme ti, že #StudentLife na naší fakultě rozhodně není jen #zkouškové a #přednášky. Pak to vezmeme pěkně od podlahy. Provedeme tě fakultou, ať se na vlastní oči přesvědčíš, že u nás ti rozhodně nic chybět nebude. Menza, studentské centrum, bar, koleje. Absolventi ti poví o tom, jaká to byla jízda, a kde jsou dnes. Stávající studenti přidají pár tipů, protože ty se vždycky hodí. No a na závěr zodpovíme všechny tvoje dotazy a zahrajeme fotbálek u kafe v našem cool #Sclubu.

Chci vědět víc!

SÍDLO FAKULTY

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno – Černá Pole

tel. +420 545 136 306
studijní oddělení +420 545 136 121
info.frrms@mendelu.cz

MÁŠ DOTAZ? ZEPTEJ SE NA STUDIJNÍM!

studijni.frrms@mendelu.cz
+420 545 136 121
+420 545 136 112

Úřední hodiny

Pondělí:   12:30 – 15:30
Středa:     08:30 – 11:30
Čtvrtek:    08:30 – 11:30

Návštěva mimo úřední hodiny je možná pouze po předchozí domluvě (alespoň 24 hodin předem).