JSI TO TY? STUDUJ NA FRRMS!

Jsi ŠÉF?

Jsi ŠÉF?

Jsi ROZVOJÁŘ?

Jsi ROZVOJÁŘ?

Přijímací řízení do

akademického roku

2020/2021.

Podej si přihlášku do

31. 8. 2020.

 

 

Přijď na

Dny otevřenych dveří

31. 10. 2019 

Jsi MANAŽER?

Jsi MANAŽER?

Jsi PRŮZKUMNÍK?

Jsi PRŮZKUMNÍK?

Proč jít na FRRMS?

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je fakultou velmi mladou (založena v r. 2008), ale během své krátké existence se stala svým zaměřením a mezinárodním rozměrem atraktivní institucí, poskytující vzdělání v bakalářském i magisterském typu studia. Hlavním posláním fakulty je rozvoj vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje jak v národním, tak i mezinárodním kontextu.

U vzniku fakulty stála myšlenka nabídnout studentům komplexní vzdělání – nejen hodiny teorie, ale také praktické dovednosti, které jsou dnes tolik žádané. Chtěli jsme přinést zcela nový typ studia, po jehož dokončení získáme odborníky schopné řešit problémy hospodářského a sociálního rozvoje regionů.

Studenti si mohou vybrat, zda chtějí studovat v českém jazyce nebo v angličtině. Na fakultě se tak setkávají čeští i zahraniční studenti i vyučující. Velkou předností fakulty je možnost absolvovat zahraniční stáž, na které studenti získají praktické zkušenosti.

Díky široké nabídce studijních programů se absolventi fakulty po ukončení studia uplatňují nejen v oblasti veřejné, ale i soukromé sféry.

V současné době FRRMS MENDELU studentům nabízí bakalářské i magisterské studium, a to celkem v osmi studijních programech. Čtyři z nich jsou vyučovány v českém jazyce a čtyři v angličtině. Právě možnost studia celého studijního programu v angličtině zvyšuje zájem o fakultu. FRRMS je jedinou fakultou Mendelovy univerzity, která kompletní studium v angličtině nabízí.

 • atraktivní studijní programy v českém i anglickém jazyce
 • zkušený tým pedagogů
 • zapojení zahraničních lektorů do výuky
 • možnost výjezdů do zahraničí
 • moderní výukové prostory
 • možnost ubytování v budově fakulty
 • možnost stravování v budově fakulty
 • možnost sportovního vyžití

Studium na FRRMS

Bakalářské studium

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky. Obsahem bakalářského studia jsou předměty všeobecného základu (např. Makroekonomie, Mikroekonomie, Statistika, Základy práva apod.) a předměty odborné, související se studovaným oborem. Součástí studia je i výuka cizích jazyků – angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština, v různých stupních pokročilosti. Povinností studenta je vykonat v průběhu bakalářského stupně studia odbornou praxi v rozsahu 4 týdnů. Ukončením předmětu získává student určitý počet kreditů, které vyjadřují studijní zátěž spojenou s absolvováním a ukončením příslušného předmětu. Pro ukončení bakalářského studia je zapotřebí získat 180 kreditů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce, kterou student zpracovává pod vedením zvoleného vedoucího bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů je udělován titul Bakalář, ve zkratce Bc.

Magisterské studium

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské, trvá standardně 2 roky. Obsahem magisterského studia jsou odborné předměty, prohlubující znalosti získané na bakalářském stupni studia. Ve zvoleném studijním oboru si student volí specializaci, v níž získává hlubší znalosti. Povinností studenta je vykonat v průběhu magisterského stupně studia odbornou praxi v rozsahu 5 týdnů. Pro ukončení magisterského studia je zapotřebí získat 120 kreditů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce, kterou student zpracovává pod vedením zvoleného vedoucího diplomové práce. Absolventům magisterských studijních programů je udělován titul Inženýr, ve zkratce Ing.

Studijní obory na FRRMS

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Mezinárodní teritoriální studia představují pevný základ znalostí pro široké spektrum profesí – jsou užitečné diplomatovi, stejně jako obchodníkovi nebo dobrovolníkovi. A představují solidní podporu, pokud chceš být třeba digitální nomád. Tato povolání jsou rozdílná a přece toho mají hodně společného. Především vyžadují vědomosti o fungování globalizovaného světa, chápá- ní souvislostí, specifik jednotlivých zemí a regionů nebo komunikační dovednosti. A to je přesně to, co tenhle studijní program nabízí.

Dnešní svět je přesycen informacemi, které jsou často účelově upraveny vlivnými skupinami, někdy neprofesionalitou nebo neznalostí. Konkurenční výhodu má ten, kdo rozezná zrno od plev, kdo umí číst mezi řádky, protože ví.

V rámci Mezinárodních teritoriálních studií dostaneš přehled o všem podstatném a budeš s tím umět pracovat. A budou Ti to přednášet akademici, kteří své znalosti mají nejen z knížek, ale především z praxe. Z vlastní zkušenosti znají zvyky, tradice i normy společenského a obchodního chování v zemích jako je Írán, Izrael, Kolumbie, Jihoafrická republika nebo Čína. Stejně tak jsou však doma v Bruselu nebo v Londýně a často se s nimi setkáš v médiích, kde jako experti vysvětlují současný vývoj situace.

Naši externí spolupracovníci jsou velvyslanci a konzulové od Filipín přes Ghanu až po Mexiko, bruselští úředníci. nebo manažeři velkých nadnárodních firem a byznysmeni v mezinárodním obchodu. Studijní program Mezinárodní teritoriální studia Tě připraví na rozhovor s nimi, třeba při získávání pracovního místa nebo na VIP společenském večeru. Přitom však budeš rozumět pastevcům v Andách nebo rybářům v Thajsku.

Mezinárodní teritoriální studia Ti umožní na vlastní kůži poznat, jak funguje svět a jak se v něm uplatnit a uspět.

Pokud umíš, můžeš studovat rovnou v angličtině. Program Mezinárodní teritoriální studia nabízíme i v kompletní anglické mutaci International territorial studies.

CO Z TEBE BUDE?

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 

 •  v národních a nadnárodních institucích a organizacích angažovaných v rozvojových aktivitách,
 •  v rozvojových agenturách,
 • u subjektů v oblasti imigračních služeb,
 • v nevládních organizacích.

Dále absolventi naleznou uplatnění v oblasti vzdělávání, rozvojového plánování, veřejné správy a mediální sféry. V neposlední řadě se uplatní v podnikatelské činnosti směřující do rozvíjejících se zemí a oblastí, včetně oblastí tropů a subtropů, a to jak v oblasti obchodní, tak investiční.

Jsi ŠÉF?

JSEM
#VELKÝZVÍŘE!

Dotáhni to do nadnárodních organizací jako je OSN nebo pracuj v Evropské komisi. Ošéfuj to na Ministerstvu zahraničních věcí. Prostě buď #VELKÝZVÍŘE! Připraví tě na to předměty jako je Evropská unie, Zemědělská politika a obchod, Makroekonomie nebo Interkulturní psychologie!

RÁD
#OBJEVUJU!

Toužíš poznávat nové kultury a načerpat zkušenosti v oboru i v zahraničí? My ti umožníme studovat a stážovat po celém světě. Naši studenti mají možnost strávit podstatnou část svého studia v zahraničí. Od Austrálie až po USA, od Itálie až po Holandsko. Nejoblíbenější je u našich studentů Finsko. Máme přes 70 smluv se zahraničními univerzitami v rámci EU, posíláme studenty i za velkou louži a dokážeme zprostředkovat možnost výjezdu kamkoliv si namaneš.
Jsi PRŮZKUMNÍK?

Studijní obory na FRRMS

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Regionální rozvoj je zjednodušeně řečeno proces, který směřuje ke zkvalitňování dlouhodobé životní úrovně ve vymezeném území – regionu. Pokud zkoumáme regionální rozvoj, zkoumáme lidské aktivity (hospodářské, ekonomické, společenské) a přírodní procesy a charakteristiky a to, jak ovlivňují, aby se v daném území člověku dlouhodobě (a udržitelně) dobře žilo.

Čemu je tedy potřeba rozumět, abychom mohli regionální rozvoj podporovat, posouvat dopředu a to nejlépe udržitelným způsobem?

Přírodním procesům a způsobům jejich ovlivňování

Je půda dostatečně úrodná? Hrozí sucho či naopak povodně? Nezničí lesy kůrovec? Jak ovlivnit kvalitu ovzduší? Co dělat s odpady? Jaký je přírodní potenciál krajiny?

Ekonomickým mechanismům a souvislostem

Jak má podnik hospodařit, aby fungoval? Jak hospodaří obce nebo nevládní neziskové organizace? Jaké jsou dotační programy? Co přináší podnikatelé a podniky regionu? Jak lze hospodařit environmentálně šetrně?

Vlastním nástrojům regionálního rozvoje, územního plánování a urbanismu

Proč není MASka jako maska? Kde postavit v regionu školu? Je Vaňkovka jediný brownfield v Brně? Kde mají města své rekreační zóny a stačí jim? Patří do našich měst výškové budovy? Jsou satelity měst a vesnic v pořádku? Co jsou to SMART cities?

Zásadám plánování

Jak plánují obce nebo kraje svůj rozvoj? Je nějaký rozdíl mezi koncepcí a strategií? Jak se plánuje krátkodobě a dlouhodobě? Jak se to naplánované taky zrealizuje?

Projektovému managementu

Jak napsat správně projektovou žádost? Potřebuje obec využít každé dotace?

Chceš znát odpovědi? Nejen to, ale mnohem víc se dozvíš právě ve studijním programu Regionální rozvoj.

CO Z TEBE BUDE?

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 

 • v orgánech regionální a místní samosprávy,
 • v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí,
 • v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech,
 • ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit,
 • výkon manažerských funkcí (zpravidla střední management) v podnicích různého typu,
 • v odborném poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti
 • přípravy a zpracování projektů souvisejících s regionálním rozvojem,
 • v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích,
 • v samostatné podnikatelské činnosti.
Jsi MANAŽER?

VŠECHNO
#ORGANIZUJU!

Chceš byt superhero tvého města, obce nebo kraje, kde žiješ? Měnit ho k lepšímu? Pracovat na projektech třeba z evropských fondů? Zaválej v předmětěch jako Veřejná správa, Regionální politika nebo Příprava a řízení projektů a dream job bude na dosah!

#ROZUMÍM
PROBLÉMŮM!

Není ti jedno, jak to dneska na světě vypadá? Zajímáš se aktuální informace ze světa a chceš to změnit? Díky perfektně koncipovanému studijnímu plánu a předmětům jako jsou Neziskové organizace a rozvojová pomoc, Rozvojové problémy Latinské Ameriky, Bezpečnostní problematika rozvojových zemí nebo Globalizace a regionalizace získáš přehled a stáží v některé ze spolupracujících neziskovek potřebnou praxi.
Jsi ROZVOJÁŘ?

Přijímací řízení

Bakalářské programy v českém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve tříletých bakalářských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém do zimního semestru 2020/2021 se uskutečňuje prostřednictvím SCIO testů nebo absolvováním přijímací zkoušky na FRRMS.

3. kolo – přihlášky podané do 31. 8. 2020

a) prostřednictvím SCIO testů– percentil vyšší než 40

Více informací o SCIO testech naleznete zde: www.scio.cz

Od přijímací zkoušky mohou být osvobozeni uchazeči, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli minimálně percentil 40 a podají elektronickou žádost o osvobození od přijímací zkoušky do 31. 8. 2020. 

Žádost naleznete ZDE.

Uznány budou výsledky testů Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo testů Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) společnosti SCIO absolvované v termínech od 1. 12. 2019 do 15. 8. 2020. Přihlásit se můžete ke kterémukoliv termínu. Zároveň se můžete přihlásit k více termínům, započítává se pouze nejlepší výsledek. Výsledky OSP a VŠP testů není potřeba dokládat, fakulta Vaše výsledky obdrží od SCIO.

b) absolvováním přijímací zkoušky na FRRMS

Druhou možností pro přijetí je složení přijímací zkoušky konané na FRRMS. Příjímací zkouška se zaměřuje na obecné schopnosti a dovednosti studenta.

Vzor testu ke stažení ZDE.

Přijímací zkouška se bude konat online ve dnech 7. 9. 2020. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Více informací o programech najdete ZDE.

Navazující magisterské programy v českém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém do zimního semestru 2020/2021 je konána na fakultě formou testu a ověřuje znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí a ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa.

3. kolo – přihlášky podané do 31. 8. 2020

Přijímací zkouška se bude konat online ve dnech 7. 9. 2020. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči o studium, kteří mají vážený studijní průměr v bakalářském studiu do 2,00 (vyjma posledního semestru) a podají písemnou žádost na studijní oddělení FRRMS do 31. 8. 2020.

Žádost o osvobození od přijímacího řízení naleznete ZDE.

Více informací o programech najdete ZDE.

Dny otevřených dveří

Ať už jsi #VelkýZvíře, rád/a #objevuješ, všechno #organizuješ nebo #rozumíš problémům nesmíš chybět na Dnech otevřených dveří Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií!

Datum konání:

31. 10. 2019
28. 11. 2019
29. 01. 2020
06. 02. 2020

Program akce

Nejprve ti představíme naše #obory, které tě zvednou ze židle. Když už budeš stát, ukážeme ti, do kterých krajů světa se dá z FRRMS #vycestovat. Pokud hodláš spíše zůstat v Brně, předvedeme ti, že #StudentLife na naší fakultě rozhodně není jen #zkouškové a #přednášky. Pak to vezmeme pěkně od podlahy. Provedeme tě fakultou, ať se na vlastní oči přesvědčíš, že u nás ti rozhodně nic chybět nebude. Menza, studentské centrum, bar, koleje. Absolventi ti poví o tom, jaká to byla jízda, a kde jsou dnes. Stávající studenti přidají pár tipů, protože ty se vždycky hodí. No a na závěr zodpovíme všechny tvoje dotazy a zahrajeme fotbálek u kafe v našem cool #Sclubu.

Chci vědět víc!

SÍDLO FAKULTY

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno – Černá Pole

tel. +420 545 136 306
studijní oddělení +420 545 136 121
info.frrms@mendelu.cz

MÁŠ DOTAZ? ZEPTEJ SE NA STUDIJNÍM!

studijni.frrms@mendelu.cz
+420 545 136 121
+420 545 136 112

Úřední hodiny

Pondělí:   12:30 – 15:30
Středa:     08:30 – 11:30
Čtvrtek:    08:30 – 11:30

Návštěva mimo úřední hodiny je možná pouze po předchozí domluvě (alespoň 24 hodin předem).